Reading Revolution อ่านเปลี่ยนโลก

โครงการอ่านเปลี่ยนโลก : โครงการส่งต่อหนังสือ ขยายพรมแดนความรู้ของ Common School โดย คณะก้าวหน้า เพราะเราเชื่อว่าสังคมอุดมปัญญาจะเกิดขึ้นได้จริง จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าพร้อม ๆ กับเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ ในรูปแบบของการส่งต่อหนังสือให้เพื่อนอ่าน (Book Sharing) และสร้างบรรยากาศของความรู้ผ่าน Reading Group

โก๋แก่ สนับสนุนโครงการอ่านเปลี่ยนโลกส่งต่อความรู้
เปิดจินตนาการ ความเป็นไปได้ใหม่ๆ สู่สังคมไทย