รู้จักเรา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พรรคอนาคตใหม่ถูกทุบให้แหลกสลายโดยคนในชุดครุย 7 คนในนามศาลรัฐธรรมนูญ แต่อุดมการณ์แบบอนาคตใหม่ยังคงอยู่ พรรคอนาคตใหม่แตกสลายลงดินและงอกงามก่อกำเนิดเป็น ‘มูลนิธิคณะก้าวหน้า’ เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการทำงานสาธารณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือประชาชน เผยแพร่ความรู้ ทำงานทางความคิด ส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนให้ตั้งมั่นในสังคมไทย เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

มูลนิธิคณะก้าวหน้าทำงานภายใต้ความฝันเดียวกันของชาวอนาคตใหม่ สร้างประเทศไทยที่คนเท่าเทียมกัน พาประเทศไปเท่าทันโลก ผ่าน 3 ค.

 • คน  สร้างพลเมืองและนักการเมืองรุ่นใหม่แบบก้าวหน้า
 • ความรู้ สร้างความรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
 • เครือข่าย สร้างเครือข่ายผ่านการทำงานกับหลากหลายกลุ่มคน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิคณะก้าวหน้า

 1. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่นๆ
 2. ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
 3. เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่นๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน
 4. ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย
 5. ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท
 8. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด