โครงการสร้างคน

ค่ายเยาวชน Awaken Land เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ในการปลดปล่อยศักยภาพของคนรุ่นใหม่ผู้ไม่ยอมจำนน จากทั่วประเทศ เราสร้างพื้นที่แห่งการติดอาวุธทางความคิดเรียนรู้และเข้าใจปัญหารากฐานของสังคมการเมืองไทย เสริมสร้างทักษะเพื่อการเปลี่ยนแปลง เปิดจินตนนาการ ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และเปิดโลกทัศน์เชื่อมต่อกับผู้นำรุ่นใหม่ที่ก้าวหน้าจากองค์กรเยาวชนในต่างประเทศ เปิดโลกทัศน์กับภาคธุรกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อเตรียมพร้อมให้ทุกคนออกไปเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิม

Mini Workshop

มูลนิธิคณะก้าวหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง ผ่านประสบการณ์สร้างสำนึกใหม่ และเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ให้เกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจโลก และความสัมพันธ์ทางสังคมการเมือง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล มีความคิด ความเป็นไปได้ และจินตนาการใหม่ของผู้เรียน พร้อมๆ กับส่งเสริมคุณค่าสากล เพื่อสร้างคนแบบก้าวหน้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขึ้นมารองรับอนาคตมที่กำลังจะมาถึง

Progressive Academy

เราตั้งใจให้อคาเดมี่ก้าวหน้าเป็นสถาบันในการสร้างคนแบบก้าวหน้าและสานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ เพราะเราเชื่อมั่นในความเสมอภาค มีวิสัยทัศน์เข้าใจความท้าทายในการพัฒนาเมือง ทั้งโจทย์เดิมและโจทย์ใหม่ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของโลกมนุษย์มีทักษะการบริหาร เข้าใจประเด็นเฉพาะทาง ใฝ่เรียนรู้ สามารถปลุกพลังของผู้คน และมีเครือข่ายเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่พร้อมสนับสนุนและเติบโตไปด้วยกัน ปัจจุบันจัดทำหลักสูตรอบรมนักการเมืองท้องถิ่นก้าวหน้า หลักสูตรแรงงานก้าวหน้า และหลักสูตรเยาวชนก้าวหน้าที่สร้างคนแบบก้าวหน้าในหลากหลายวงการ

โครงการสร้างความรู้

ตลาดวิชาอนาคตใหม่

พื้นที่ในการเรียนรู้ของทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาการบรรยายนอกขนบจากหลักสูตรทางการที่ก้าวหน้าเป็นอีกทางเลือกในการแสวงหาความรู้ทั้งรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ  ที่จะช่วยทำให้คุณเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง เท่าเทันโลก เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกประเทศ

หนังสือก้าวหน้า

มูลนิธิคณะก้าวหน้ามีภารกิจในการผลิตและแปลหนังสือที่มีเนื้อหาก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความยุติธรรม รวมถึงประเด็นก้าวหน้าอื่นๆ  เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้า

Reading Revolution โครงการอ่านเปลี่ยนโลก

เราเชื่อว่า การอ่านเป็นกุญแจดอกแรกสู่ความรู้ และกุญแจดอกนี้จะช่วยเปิดการรับรู้ ความคิดของคนในการออกไปเปลี่ยนแปลงโลกได้

โครงการส่งต่อหนังสือ ขยายพรมแดนความรู้ของ Common School โดย คณะก้าวหน้า เพราะเราเชื่อว่าสังคมอุดมปัญญาจะเกิดขึ้นได้จริง จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าพร้อม ๆ กับเสรีภาพในการแสวงหาความรู้ ในรูปแบบของการส่งต่อหนังสือให้เพื่อนอ่าน (Book Sharing) และสร้างบรรยากาศของความรู้ผ่าน Reading Group

Common School

หน่วยงานทำงานทางความคิดของมูลนิธิคณะก้าวหน้า ติดอาวุธทางปัญญา สร้างจิตสำนึกแบบใหม่ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ Common School ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย ความคิดแบบก้าวหน้า เพื่อเปิดเพดานทางความคิดสู่การแสวงหาจินตนาการและความเป็นได้ใหม่ ๆ

โครงการสร้างเครือข่าย

Progressive Fund กองทุนก้าวหน้า เพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่า

มูลนิธิคณะก้าวหน้าตั้งกองทุนก้าวหน้าขึ้นมา เพื่อเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ขอทุนเพื่อทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นประชาธิปไตย ความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม เสรีภาพในการแสดงออก ปัญหาที่ดิน ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ และเป็นการเติมเต็มความมุ่งมั่งของคนมีไฟที่อยากริเริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

โครงการอ่านปั้นฝัน

อ่านปั้นฝันเป็นโครงการส่งหนังสือนิทานที่คัดสรรโดยนักวิชาการด้านปฐมวัยจำนวน 100 เล่ม ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเด็กๆ ปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตพวกเขา พร้อมการอบรมครู บุคลากรทางการศีกษา ให้เห็นความสำคัญของนิทานและใช้นิทานเพื่อพัฒนาเด็กๆ อย่างสมวัย