โครงการอ่านปั้นฝัน

อ่านปั้นฝันเป็นโครงการส่งหนังสือนิทานที่คัดสรรโดยนักวิชาการด้านปฐมวัยจำนวน 100 เล่ม ให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเด็กๆ ปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตพวกเขา พร้อมการอบรมครู บุคลากรทางการศีกษา ให้เห็นความสำคัญของนิทานและใช้นิทานเพื่อพัฒนาเด็กๆ อย่างสมวัย

เรามอบหนังสือนิทานแล้ว 4,564 เล่ม มอบให้ 46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 16 เทศบาลตำบล ใน 6 จังหวัด พัฒนาบุคลากรทางการศีกษา  125 คน พัฒนาเด็กไปแล้ว 1,603 คน