นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

มูลนิธิคณะก้าวหน้าให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 2. ข้อมูลการเงิน ได้แก่ จำนวนเงินในประวัติการบริจาค วันและเวลาที่ทำรายการ วิธีการชำระเงิน หลักฐานการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร
 3. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของส่วนขยายในบราวเซอร์ (browser plug-in) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
 4. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร รวมถึง รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ท่านประสงค์ให้เราใช้เพื่อส่งข้อมูลการปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการและการสนับสนุนลูกค้า (customer support) เช่น อีเมล หรือ Facebook Chat และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของมูลนิธิ
2. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 • เพื่อการบริหารจัดการภายในมูลนิธิคณะก้าวหน้า
 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล : ท่านมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิคณะก้าวหน้าเก็บรักษาไว้ และการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
 3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อมูลนิธิคณะก้าวหน้าอยู่ในระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ท่านขอให้มูลนิธิคณะก้าวหน้าระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
5. นโยบายสำหรับการบริจาค

มูลนิธิคณะก้าวหน้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

6. ติดต่อมูลนิธิ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือท่านต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ตลอดจนส่งข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิคณะก้าวหน้าดำเนินการ กรุณาติดต่อมาที่ [email protected]

สำนักงานมูลนิธิคณะก้าวหน้า

เลขที่ 167 ชั้นที่ 6 ยูนิตที่ 1 ซอยรามคำแหง 42 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อิเมล: [email protected]