ฟอร์มการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกฯ อปท. ระดับต่างๆ สังกัดคณะก้าวหน้า

<style>
iframe#JotFormIFrame-201941648099464 {
  max-height: inherit !important;
}
</style>
<iframe id="JotFormIFrame-201941648099464" title="ฟอร์มการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนายก อปท. ระดับต่าง ๆ สังกัดคณะก้าวหน้า" onload="window.parent.scrollTo(0,0)" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" allow="geolocation; microphone; camera" src="https://form.jotform.com/201941648099464" frameborder="0" style="
   min-width: 100%;
   height:539px;
   border:none;" scrolling="no">
  </iframe>
  <script type="text/javascript">
   var ifr = document.getElementById("JotFormIFrame-201941648099464");
   if(window.location.href && window.location.href.indexOf("?") > -1) {
    var get = window.location.href.substr(window.location.href.indexOf("?") + 1);
    if(ifr && get.length > 0) {
     var src = ifr.src;
     src = src.indexOf("?") > -1 ? src + "&" + get : src + "?" + get;
     ifr.src = src;
    }
   }
   window.handleIFrameMessage = function(e) {
    if (typeof e.data === 'object') { return; }
    var args = e.data.split(":");
    if (args.length > 2) { iframe = document.getElementById("JotFormIFrame-" + args[(args.length - 1)]); } else { iframe = document.getElementById("JotFormIFrame"); }
    if (!iframe) { return; }
    switch (args[0]) {
     case "scrollIntoView":
      iframe.scrollIntoView();
      break;
     case "setHeight":
      iframe.style.height = args[1] + "px";
      break;
     case "collapseErrorPage":
      if (iframe.clientHeight > window.innerHeight) {
       iframe.style.height = window.innerHeight + "px";
      }
      break;
     case "reloadPage":
      window.location.reload();
      break;
     case "loadScript":
      var src = args[1];
      if (args.length > 3) {
        src = args[1] + ':' + args[2];
      }
      var script = document.createElement('script');
      script.src = src;
      script.type = 'text/javascript';
      document.body.appendChild(script);
      break;
     case "exitFullscreen":
      if   (window.document.exitFullscreen)    window.document.exitFullscreen();
      else if (window.document.mozCancelFullScreen)  window.document.mozCancelFullScreen();
      else if (window.document.mozCancelFullscreen)  window.document.mozCancelFullScreen();
      else if (window.document.webkitExitFullscreen) window.document.webkitExitFullscreen();
      else if (window.document.msExitFullscreen)   window.document.msExitFullscreen();
      break;
    }
    var isJotForm = (e.origin.indexOf("jotform") > -1) ? true : false;
    if(isJotForm && "contentWindow" in iframe && "postMessage" in iframe.contentWindow) {
     var urls = {"docurl":encodeURIComponent(document.URL),"referrer":encodeURIComponent(document.referrer)};
     iframe.contentWindow.postMessage(JSON.stringify({"type":"urls","value":urls}), "*");
    }
   };
   if (window.addEventListener) {
    window.addEventListener("message", handleIFrameMessage, false);
   } else if (window.attachEvent) {
    window.attachEvent("onmessage", handleIFrameMessage);
   }
   </script>
<sp></sp>
หากท่านพบปัญหาหารใช้งานหรือต้องการสอบถาม<br>
โปรดติดต่อที่ E-mail:&nbsp;[email protected]