หมายเหตุ การตรวจสอบข้อมูลในบทความนี้ใช้วิธีการหา คำสำคัญต่างๆ จากไฟล์ csv แล้วตรวจสอบด้วยตาอีกรอบทุกตัวเลข จึงตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และเพิ่มส่วนที่ไม่มีคำที่เกี่ยวข้องเลย เช่น โครงการราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น จากการทบทวนจัดเรียงข้อมูลในโปรแกรม Tableau หลายรอบ และมีการรวบรวมประเภทของงบให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น


งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ตาม ร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 36,388.47 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประเภทหลักๆ 7 ประเภท ด้วยกัน ดังนี้

ผู้ใช้งานผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน จำเป็นต้องกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” จึงจะดูรายละเอียดเต็มทั้งตารางได้)


1. งบส่วนราชการในพระองค์ จำนวน 8,631.67 ล้านบาท

ส่วนนี้เป็นงบที่ไม่มีรายละเอียดใดๆ ซึ่งจะเป็นเงินอุดหนุนตรงให้กับหน่วยงานพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีอำนาจในการบริหารตามอัธยาศัย สิ่งที่ค้นพบคือนอกจากงบ 8,611.67 ล้านโดยตรงแล้ว ยังมีงบทางอ้อมรวม 19.9999 ล้านบาท (ข้อสังเกตคือมีเลข 9 เยอะ อย่างไม่น่าเชื่อ)  ที่เกี่ยวกับที่พักอาศัยข้าราชการมหาดเล็ก และการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. งบกิจกรรมปกป้องหรือเทิดทูนฯ จำนวน 1,459.4 ล้านบาท

ตัวอย่างเช่น โครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากที่สุดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และความน่าสนใจเพิ่มเติมคือ โครงการนี้กองทัพบกได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

3. งบกิจกรรมพระราชทาน จำนวน 1,379.6 ล้านบาท

งบประมาณสูงสุดในกลุ่มนี้คืออยู่ในส่วนของการพระราชทานพิธีการศพ ทั้งปีนั้นค่าจ้างบุคลากรในส่วนนี้มีจำนวน 319.8 ล้านบาท นอกจากนั้นอุปกรณ์อีกกว่า 300 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 661.8 ล้านบาท อีกส่วนที่งบประมาณสูงในหมวดหมู่งบประมาณในส่วนนี้คือการทำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เฉพาะการสร้างอย่างเดียวสูงถึง 300 ล้านบาทต่อปี และยังมีค่าซ่อมอีก 89 ล้านบาทต่อปี

4. งบโครงการของพระบรมวงศ์อื่นๆ จำนวน 1,591.6 ล้านบาท

ส่วนนี้ถือเป็นโครงการในพระราชดำริชนิดหนึ่ง เพียงแต่เป็นโครงการที่ดำริโดยพระบรมวงศ์อื่นที่ไม่ใช่ประมุขแห่งรัฐ  อาทิเช่น โครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 892 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาและสิ่งแวดล้อม และโครงการพระราชดำริโดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีงบประมาณ 455 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับสัตว์ปลอดโรคที่กระจายไปยังท้องถิ่นต่าง ๆทั่วประเทศ ที่เหลือเป็นโครงการพระราชดำริโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันยาเสพติด (To Be Number One) 143 ล้านบาท, โครงการพระราชดำริโดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันยาเสพติดเช่นกัน 90 ล้านบาท และ โครงการพระราชดำริโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีก 10 ล้านบาท

5. โครงการพระราชฐาน 1,500 ล้านบาท

ในทุกๆปีงบประมาณ 1,500 ล้านบาท จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดมาเป็นค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการที่เกี่ยวกับพระราชฐาน

6. โครงการพระราชดำริ จำนวน 15,527.6 ล้านบาท

งบประมาณส่วนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งงบไปอยู่ในกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากที่สุด

7. งบถวายความปลอดภัย จำนวน 6,273.3 ล้านบาท

งบในส่วนนี้ เงินที่เกี่ยวข้องกับทหารนอกราชการเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันฯ จำนวน 1,016 ล้านบาทและมีงบประมาณในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นงบวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกว่า 132.7 ล้านบาท และการฝึกยุทธวิธีตำรวจจำนวน 300 ล้านบาท รวมถึงยังมีงบประมาณในส่วนอีก

Author

Common School
รณรงค์ความคิดแบบก้าวหน้า เพราะเราเชื่อว่าการจะเอาชนะในทางการเมือง จำเป็นต้องเอาชนะกันในทางความคิด